Algemene Leden Vergadering

Beste BMM®-ber, Beste IE-geïnteresseerde,

In deze tijden van overgang naar het ‘nieuwe normaal’ staat het merk op vele vlakken onder druk:
 • Zowel qua voorwerp is de bescherming niet langer zonder meer zwart-wit, als qua territorium ziet het EU-merk (net als het Gemeenschapsmodel) zich opgesplitst in een UK-kloon, maar blijft de unitaire aard van het Beneluxmerk een obstakel voor verhoopte inburgering.
 • De goederen en diensten kunnen niet specifiek genoeg omschreven zijn en worden maar beter op tijd vermarkt.
 • Er zijn meer gronden die de bescherming a priori beperken en de middelen om een recht aan te vechten worden toegankelijker.
 • Tot slot zijn er meer spelers die al dan niet gesponsord blinde risico’s nemen, terwijl andere met hun ongefundeerde doch officieel ogende betalingsverzoeken blijven opduiken.

Nog meer dan ooit is de BMM druk doende om de praktijk van elk lid te ondersteunen om deze uitdagingen om te zetten in nieuwe opportuniteiten:
 • Naast het druk bijgewoonde “Dutch Event” over “AI” & IP, de meeting van Marques waarop BMM aansloot over “.nl domeinnamen geschillenbeslechting” en de geslaagde webinars van BOIP in het najaar van 2020, staan nog nieuwe digitale bijeenkomsten gepland voor juristen, maar ook voor paralegals.
 • Ook achter de schermen is het “Bureaus Overleg Comité” in contact met EUIPO en BOIP waarmee ook de “PR-commissie” een aantal concrete afspraken maakte.
 • Vanwege de Redactiecommissie mag je uitkijken naar een thema nummer van het BMM-bulletin, maar ook
 • de Anti-Fraude commissie volgt de voortgezette zaak tegen de bij verstek veroordeelde frauduleuze aanbieders verder op.
 • De Wetgevingscommissie was vertegenwoordigd in Benelux Raad voor de Intellectuele Eigendom met op de agenda de evaluatie van het taalregime van het Bureau en voorts volgt zij de toekomst van het Gemeenschapsmodel op de voet.
 • Helaas is er dit jaar geen nieuwe opleiding begonnen bij BBMM, maar het tweede jaar van de in 2020 gestarte beroepsopleiding loopt volop, net als de werkgroep voor de in 2024 geplande volledig Franstalige opleiding door de ‘FBMM’ steeds concretere vorm krijgt. Ondertussen zijn we weliswaar een lichting met vrucht afgestudeerde beroepsgenoten rijker die het “Keurmerk” kunnen aanvragen en/of aansluiten bij de Young-BMM zodra zij de omstandigheden gepast vinden voor een nieuwe bijeenkomst.
 • De Keurmerkcommissie monitort verder de opleidingsinvesteringen van de dragers van het certificeringsmerk “BMM Erkend Merken- en Modellengemachtigde”, hoewel voor 2020 slechts 6 punten moeten worden aangetoond in plaats van de gebruikelijke 12 per jaar.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (om 13u30) worden alweer een aantal belangrijke stappen gezet. Wij verwijzen daarvoor naar de “Agenda Algemene Ledenvergadering”. Daaruit vragen wij uw voorafgaande aandacht voor onderstaande punten. Mocht je als lid hiertegen bezwaar of opmerkingen hebben, laat deze dan weten aan het bestuur via secretariaat@bmm.eu:
 • cfr. Punt 4: Voorstel wijziging statuten ‘e-mail communicatie’ en reeds doorgevoerde wijzigingen:
  • Er was op de ALV van 27/11/2020 immers 1 wijziging die niet als dusdanig in de begeleidende tabel was opgenomen: zie daarvoor voor de volledigheid de nadere toevoeging “per e-mail” in de stukken.
 • Cfr. Punt 5: Jaarverslag Bestuur: financieel verslag 2020 en goedkeuring begroting 2021.
  • Daarover wordt toelichting gegeven tijdens de ALV, maar graag ontvangen we mogelijke op- of aanmerkingen vooraf per e-mail.
 • Cfr. Punt 6: Jaarverslagen 2020 en samenstelling statutaire en niet-statutaire commissies - goedkeuring en décharge:
  • Bij de Raad van Toezicht verloopt het mandaat van Richard van Oerle en Eric Bakker immers bij deze Voorjaarsvergadering. Voorstel van het bestuur is om dit mandaat met een half jaar te verlengen zodat de (3) nieuwe leden ingewerkt en de lopende zaken afgehandeld kunnen worden.
  • De Keurmerkcommissie installeerde een nieuwe voorzitter en ter gelegenheid van de voorjaarsvergadering geeft ook de voorzitter van de BOC het stokje door aan een ander commissielid.
 • Cfr. Punt 7: Décharge en benoeming bestuursleden:
  • Binnen het BMM bestuur zijn er voor dit jaar geen nieuwe leden voorzien, maar alleen verschuivingen voorzien: vermits na het aftreden van de huidige Voorzitter een nieuwe Voorzitter wordt benoemd, dient ook een nieuwe Vice-voorzitter te worden goedgekeurd.

De Agenda en de alle bijhorende stukken voor de ALV vind je op het BMM Intranet. Gelieve deze te willen doornemen om alsnog ruim voor de ALV eventueel bezwaar, aan- of opmerkingen per e-mail via het secretariaat aan het bestuur te laten weten.

Namens het BMM bestuur
Uw voorzitter, Johan Dedeckel
voorzitter@bmm.eu
+32 9 269 24 15